top of page

БИОГРАФИЯ

 

Роден на 22 юли 1960, в семейство на художници във Варна.
 
1979 – Завършва Художествената гимназия „Илия Петров“ в София.
1986 – Дипломира се в Националната художествена академия, София, специалност „Дървопластика“.

    Член е на Съюза на българските художници.

 

Самостоятелни изложби:
1987 – Варна - живопис, дървопластика, рисунки
1991 – Pont - Aven, Франция - галерия ,,Du Verneur“, живопис
1992 – Pont - Aven, Франция - галерия ,,Du Verneur“, живопис 
1995 – София - галерия „Сезони”, живопис
2013  – Варна - галерия „ЮКА”, маслена живопис; принтове
2021 – Варна - Градска художествена галерия - ретроспективна изложба
2022 – Варна - галерия „ЮКА“ - маслена живопис, рисунки, принтове - спонсорирана НФК
2023 – Варна - галерия „ЮКА“ - маслена живопис, принтове - спонсорирана НФК

 

Представителни групови изложби:
1987 – Варна - Национална изложба „Скулптура и декоративна пластика на открито“
1988 – Гданск, Полша - Национален музей, „Съвременни художници от Варна“
1988 – София - национална изложба „Дървопластика“
1989 – София - национална изложба живопис „Екология“ 
1992 – Женева, Швейцария - „Euro Art“, живопис
1993 – 2016 - Pont-Aven, Франция - участва в 16 групови изложби на галерия „Du Verneur“ - живопис
1994 – София - галерия „Витоша“, живопис 
1994 – Шафхаузен, Швейцария - културен център „Камгарн“, „12 художници от България“
1994 – София - изложбен център на СБХ, „Есенен салон“, живопис
1995 – София - галерия „Витоша“, живопис
1997 – Solothurn, Швейцария - градска изложбена зала, „Съвременни български художници“
1998 – Пловдив - галерия „Ромфея“, групова изложба „Верижна реакция“, живопис, скулптура
1998 - 2009 – Варна, България - участва в групови изложби на Художествения музей „Георги Велчев“ - живопис
1999 – София - изложбен център на СБХ, Национална изложба „Сюреализъм“ 
1999 – Дордрехт, Нидерландия - изложба „Съвременни български художници“ 
2002 – Бирмингам, Великобритания - „Art fair“, живопис
2002 – Bisop’s Startford, Великобритания - Waytemore Art Gallery, групова изложба живопис
2003 – Bisop’s Startford, Великобритания - Waytemore Art Gallery, групова изложба живопис
2000 - 2023 – Варна - участва в шест издания на фестивала за визуални изкуства „Август в изкуството“ 
2003 - 2023 – Варна, България - Le Papillon Art Gallery -10 издания - живопис и дървопластика
2008 – София, България - галерия „Арте“
2008 – Стара Загора - „Балканско квадриенале на живописта“
2011 - 2018 – Варна, България - галерия „Графит“, живопис
2015 – Варна - галерия „ЮКА“, живопис 
2016 – Добрич, България - Градска художествена галерия - „Фамилия Векови“ - живопис, дървопластика

 

Награди:
1988 – II награда в Националния конкурс за естетизация на градската среда, София
1994 – Наградата за живопис в конкурса „Човекът и морето“, Варна
1997 – Награда в конкурса за наградите на спонсорите на СБХ, София
2023 – Награда за живопис на Община Варна

 

Реализации в обществена среда:
1986 – Село Партизани - Ритуална зала, стенна декоративна пластика, дърворезба
1987 – Варна - училище „Йордан Йовков“, стенопис „Средновековна България“, техника сухо фреско
1988 – Океанографски изследователски кораб „Академик“ при БАН, пано - дървопластика
1989 – Варна - „Научно-технически съюзи“, пано дървоплатистика
1989 – Конкарно, Франция - екстериорен релеф - дърворезба в магазин за Бретонски специалитети
1990 – Варна - техникум „Тодор Каблешков“, стенопис „История на организмите“, техника сухо фреско
1995 – Курортен комплекс „Златни пясъци“ - парково съоръжение „Галера“, дърво, видим бетон
1996 – Курортен комплекс „Златни пясъци“, център - монумент „Обелиск“, глазирана керамична мозайка и декоративен камък
2006 - 2013 – Варна - оформление с живопис и скулптура в интериора на корабна агенция „Космос шипинг“ 
2015 – Варна - екстериорен релеф „Райска птица“, керамика 
2020 – Варна - паркова скулптура „Амфора“, керамика

 

Реализации в областта на културно-историческото наследство: 
2002 – Варна - Археологически музей, фоайе, оформление и експониране на скулптурни бюстове на братя Шкорпил.
2004 – Варна - Археологически музей, макет възстановка „Цитаделата на средновековна Варна“
2006 – Варна - Музей за история на Варна, проектиране на входен портал и фоайе (стил сецесион), дърво и стъкло
2007 – Варна - клуб-галерия „Римски път“, интериорно оформление със скулптурни композиции (антична и средновековна стилова характеристика), керамика, месинг, дърво
2009 – Варна - скулптурна глава на бог Дарзалас (реплика), създадена като награда на Община Варна
2011 – Град Бяла - Археологически музей, възстановка и експониране на ритуална храмова маса (мрамор) от базилика, V век
2011 – Град Бяла - Археологически музей, копие на старобългарски рунически надпис върху камък от района на града
2013 – Варна - Археологически музей, реконструкция и експониране на раннохристиянска надгробна стела
2013 – Варна - Археологически музей, макет на късноантични пещи за битова и строителна керамика от варненския регион, проект на Дирекция „Култура и духовно развитие“ към Община Варна 

 

Творби на Деян Веков притежават музеи и галерии в България и частни колекции в Германия, Франция, Швейцария, Великобритания, Швеция, САЩ и др. 
Живее и работи във Варна.

 

 

The artist was born in Varna, Bulgaria on 22 July 1960, in a family of artists.

 

1979 – He completed the “Ilia Petrov” High School of Arts in Sofia.
1986
– He graduated from the National Academy of Arts, Sofia, majoring in Wood Sculpture.

    He is a member of the Union of Bulgarian Artists.

 

Solo exhibitions:
1987
– Varna, Bulgaria - painting, wood sculpture, drawings
1991
– Pont - Aven, France - Gallery Du Verneur, painting
1992
– Pont - Aven, France - Gallery Du Verneur, painting
1995
– Sofia, Bulgaria - Gallery Seasons, painting
2013
– Varna, Bulgaria - Gallery YUKA, oil painting, prints
2021
– Varna, Bulgaria - City Art Gallery - a retrospective exhibition
2022
– Varna, Bulgaria - Gallery YUKA - oil painting, drawings, prints - sponsored by the National Fund Culture
2023
– Varna, Bulgaria - Gallery YUKA - oil painting, prints - sponsored by the National Fund Culture

 

Representative group exhibitions:
1987
– Varna, Bulgaria - national exhibition “Sculptures and decorative outdoors statues”
1988
– Gdansk, Poland - National Museum, “Contemporary Artists from Varna”
1988
– Sofia, Bulgaria - national exhibition “Wood Sculpture”
1989
– Sofia, Bulgaria - national painting exhibition “Ecology”
1992
– Geneva, Switzerland - Euro Art, painting
1993 - 2016
– Pont-Aven, France - participation in 16 group exhibitions at Gallery Du Verneur - painting
1994
– Sofia, Bulgaria - Vitosha Gallery, painting
1994
– Schaffhausen, Switzerland - Kammgarn Cultural Centre, “12 artists from Bulgaria”
1994
– Sofia, Bulgaria - Union of Bulgarian Artists’ Exhibition Centre, Autumn Salon, painting
1995
– Sofia, Bulgaria - Vitosha Gallery, painting
1997
– Solothurn, Switzerland - City Exhibition Hall, Contemporary Bulgarian Artists
1998
– Plovdiv, Bulgaria - Romfeia Gallery, group exhibition “Chain Reaction”, painting, sculpture
1998 - 2009
– Varna, Bulgaria - participation in group exhibitions at Art Museum Georgi Velchev - painting
1999
– Sofia, Bulgaria - Union of Bulgarian Artists’ Exhibition Centre, National exhibition Surrealism
1999
– Dordrecht, The Netherlands - Exhibition Contemporary Bulgarian Artists
2002
– Birmingham, Great Britain - Art fair, painting
2002
– Bishop's Startford, Great Britain - Waytemore Art Gallery, painting group exhibition
2003
– Bishop's Startford, Great Britain - Waytemore Art Gallery, painting group exhibition
2000 - 2023
– Varna, Bulgaria - participation in six editions of the Visual Arts Festival “August in Art”
2003 - 2023
– Varna, Bulgaria - Le Papillon Art Gallery - 10 editions - painting and woodwork
2008
– Sofia, Bulgaria - Gallery Arte
2008
– Stara Zagora, Bulgaria - participation at the Balkan Quadrennial of Painting
2015
– Varna, Bulgaria - Gallery YUKA, painting
2011 - 2018
– Varna, Bulgaria - Graphite Gallery, painting
2016
– Dobrich, Bulgaria - City Art Gallery - exhibition “Familia Vekovi” - painting, woodwork

 

Awards:
1988
– 2nd prize in the National Competition for the Aestheticization of the Urban Environment, Sofia
1994
– The prize for painting in the Man and the Sea Competition, Varna
1997
– Prize in the contest of the sponsors of the Union of Bulgarian Artists, Sofia
2023
– Prize for painting of the Municipality of Varna

 

Art works in the public environment:
1986
– Village of Partizani, Bulgaria - Ceremony Hall, wall decorative sculptures, wood carving
1987
– Varna, Bulgaria - School of Yordan Yovkov, mural Medieval Bulgaria, dry fresco technique
1988
– Oceanographic Research Vessel “Akademik” of the Bulgarian Academy of Sciences – decorative wood paneling
1989
– Varna - Scientific and Technical Unions, decorative wood paneling
1989
– Concarneau, France - exterior relief - wood carving in a Breton specialty shop
1990
– Varna, Bulgaria - Vocational School of Todor Kableshkov, mural History of Organisms, dry fresco technique
1995
– Golden Sands Holiday Resort, Bulgaria - Galera Park Facility, wood, exposed concrete
1996
– Golden Sands Holiday Resort, Bulgaria - monument Obelisk, glazed ceramic mosaic and decorative stone
2006 - 2013
– Varna, Bulgaria - layout with painting and sculpture in the interior of shipping agency Cosmos Shipping
2015
– Varna, Bulgaria - exterior relief Bird of Paradise, ceramics
2020
– Varna, Bulgaria - park sculpture Amphora, ceramics

 

Art works in the field of cultural and historical heritage:
2002
– Varna, Bulgaria - Archaeological Museum, lobby, layout and display of bust sculptures of the Shkorpil Brothers.
2004
– Varna, Bulgaria - Archaeological Museum, scale model The Citadel of Medieval Varna
2006
– Varna, Bulgaria - History of Varna Museum, design of the entrance and foyer (secession style), wood and glass
2007
– Varna, Bulgaria - Gallery Club Roman Road, interior design with sculptural compositions (characteristic of the antique and medieval style), ceramics, brass, wood
2009
– Varna, Bulgaria - sculpture of the head of God Darzalas (replica), created as a prize of the Municipality of Varna
2011
– City of Byala, Bulgaria - Archaeological Museum, reconstruction and display of a ceremonial temple table (marble) from a basilica, 5th century
2011
– City of Byala, Bulgaria - Archaeological Museum, copy of an Old Bulgarian runic inscription on a stone from the area of the city
2013
– Varna, Bulgaria - Archaeological Museum, reconstruction and display of an early Christian tombstone
2013
– Varna, Bulgaria - Archaeological Museum, scale model of late antique furnaces for household and building ceramics from the region of Varna, project of the Directorate of Culture and Spiritual Development of the Municipality of Varna

 

Works created by Deyan Vekov are owned by museums and galleries in Bulgaria and private collections in Germany, France, Switzerland, United Kingdom, Sweden, USA, etc.
The artist lives and works in Varna.

 

 

ДЕЯН ВЕКОВ

в процес на създаване

 

bottom of page